Văn phòng Hội đồng

Bộ Giáo Dục và Đào tạo

Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực
Số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
​E-mail: vanphonghoidong@moet.gov.vn